Skip to content

Stroke

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att man plötsligt kan förlora olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn.

Symtomen på stroke kommer ofta plötsligt. Vilka symtom man får beror på vilken del av hjärnan som är skadad. Symtom man kan drabbas av är domningar eller förlamningar i ansiktet, armarna och benen – oftast i ena kroppshalvan. Man kan även få kraftig huvudvärk utan tydlig orsak, svårt att prata, svårt att förstå tal, bli förvirrad, få synstörningar på ena ögat eller båda ögonen, bli yr och få svindel, få försämrad balans eller få svårt att gå.

Risken för stroke ökar om man har till exempel högt blodtryck, förmaksflimmer, höga halter av blodfetter eller diabetes. Risken ökar också om man röker eller dricker mycket alkohol.

Vilken behandling man får beror på vad som är orsaken till att man har fått en stroke. För att begränsa skadorna i hjärnan behöver tillförseln av näring och syre vara så bra som möjligt. Därför är propplösande behandling viktig att sätta in så fort som möjligt för att minska skadorna i hjärnan.

Om utredningen visar att orsaken är en blodpropp får man läkemedel som förebygger nya blodproppar. Man kan också få läkemedel som förebygger förmaksflimmer, eftersom det ökar risken för att få en blodpropp. Andra behandling kan vara
läkemedel mot högt blodtryck, blodförtunnande läkemedel och läkemedel mot höga halter av blodfetter.

Fysioterapi är mycket viktig efter en stroke eller hjärnblödning

Den fysioterapeutiska rehabiliteringen är mycket viktig efter en stroke. Initialt är träningens mål ofta att kunna förflytta sig till exempelvis en rullstol eller att kunna gå med någon typ av gånghjälpmedel eller assistans.

Fysioterapin bygger på att återfå kroppens tidigare funktioner och att kunna bli så självständig som det är möjligt med avseende på skadans storlek och lokalisation. De funktioner som ofta behöver tränas är förflyttning, gång och gångteknik, balans, koordination, att bibehålla muskellängd, finmotorik i hand, stimulering av känsel och kompensation av synfältsbortfall.

Eftersom vår hjärna är plastisk (föränderlig och anpassningsbar) är det viktigt att fortsätta med sin träning regelbundet. Hjärnan kan förändra sin anatomiska uppbyggnad genom att skapa nya förbindelser mellan nervcellerna, vilket gör att en förbättring av påverkade funktioner kan ses trots att det gått många år efter att man fick sin stroke.

Rehabilitering för personer som har drabbats av en stroke med Optima Rehab i Spanien - fysioterapeut

På våra rehabiliteringsresor i Spanien erbjuder vi både individuell fysioterapi och ett flertal gruppträningspass per dag. Gruppträningen har olika teman, bland annat:

Vi erbjuder även bassäng- och vattenträning samt avspänning i olika former.

Totalt tränar vi sex timmar per träningsdag. Vi ser mycket positiva resultat gällande till exempel gånghastighet, styrka i ben och balans i våra träningsgrupper i Spanien.

Rehabilitering för personer som har drabbats av en stroke med Optima Rehab i Spanien – logoped

AFASI är en förvärvad språkstörning som uppkommer till följd av hjärnskada, vanligaste orsaken är stroke. Genom målinriktad specifik träning av enskilda språkliga förmågor kan man nå goda behandlingsresultat. Studier har visat att det kan gälla även om träningen sätts in långt efter det att skadan uppstått. Vid träning av kommunikativ förmåga och kompensatoriska strategier har även glesare träningen relativt stor positiv effekt. Här är några exempel på behandlingar som ges av logopeden.

Utbildning av personen med afasi i språkstörning och afasi.

 • Träning av språkliga förmågor, särskilt träning av expressiva förmågor som ordmobilisering.
 • Träning i att kompensera språkliga svårigheter genom alternativ och kompletterandekommunikation (AKK).
 • Arbete mot anhöriga genom träning i kommunikationsstöd i kombination med information om stroke, afasi och kommunikation.

DYSARTRI OCH TALAPRAXI är neuromotoriska talstörningar som kan uppkomma efterstroke. Ofta sker en spontan förbättring under första tiden efter insjuknandet. Logopedisk behandling kan fortsätta förbättra förståeligheten av talet. Behandlingen kan delas in i tre delar:

 • Information och rådgivning till patient och anhöriga
 • Träning av de delar av talet som är påverkade och/eller kompensatoriska strategier för att öka talförståeligheten till exempel sänkt taltempo, ökad röststyrka, överdriven artikulation
 • Kommunikationshjälpmedel.

Rehabilitering för personer som har drabbats av en stroke med Optima Rehab i Spanien – neuropsykolog

Rehabilitering av kognitiva problem efter stroke är en lång och tålamodskrävande process med mål att uppnå bästa möjliga funktionsnivå utifrån de nya förutsättningarna. Den största förändringen noterar man inom det första året, men förbättringar sker även därefter. Förutom hjälpmedel och stöd av närstående kan man också lära sig olika omvägar, strategier, för att hantera vardagen. I dagsläget finns ett antal metoder och strategier för olika sorters kognitiva problem, som dåligt minne, svårt att koncentrera sig, svårt att komma igång. Grundregeln är att man bör ”träna” hjärnan på samma sätt som man tränar kroppen – t.ex. lösa korsord, läsa tidningen, göra saker som man gillar.

Det finns specifika metoder att träna uppmärksamhet, strategier vid minnesproblem, strategier att motverka stress och trötthet. Det gemensamma för dessa metoder är att man behöver arbeta tillsammans med en terapeut för bästa individuella anpassning och att de kräver mycket tid och tålamod.

 • Inskrivning och utskrivning av fysioterapeut, neuropsykolog och logoped. Tillsammans sätter vi målen med rehabiliteringen
 • Individuell träning varje dag
 • Träning sex timmar per dag
 • Konditionsträning
 • Styrketräning
 • Balansträning
 • Koordinationsträning
 • Rörlighetsträning
 • Handträning
 • Bassängträning
 • Avslappning
 • Mindfulness
 • Träning i havet
 • Träning i hemmet med Optima Online under överseende av fysioterapeut i sex månader
 • Uppföljning efter en vecka, en, tre och sex månader med fysioterapeut

Träning i hemmet med Optima Online

För att bibehålla sina resultat efter vistelsen i Spanien rekommenderar vi fortsatt träning vid hemkomst via Optima Online, där man under ledning av fysioterapeuter kan träna kondition, styrka, balans, koordination, rörlighet, stretching, handmotorik och avspänning. Optima Online passar alla då det finns både liggande, sittande och stående träningspass. Tips ges också för att både göra övningarna tuffare och lättare.

Lämpliga pass efter en stroke kan vara balansträning, pass med styrkeövningar, koordinationsträning, stretching, finmotorik och handträning.

Glöm inte att all träning och aktivitet som utförs är viktig!

Play Video