Stressrehabilitering sker bäst i internatform

För att snabbt komma tillbaka till arbetslivet efter stressrelaterad ohälsa är det av stor betydelse att snabbt påbörja rehabilitering. Inom den offentliga vården som tillhandahåller traditionell stressrehabilitering är köerna ofta långa. Tillgången till kvalificerad hjälp är begränsad och utfallet av behandlingen varierar och är inte alltid evidensbaserad.

Att stressbehandlingen liksom planeringen inför återgång i arbete utförs av kompetent personal är avgörande för resultatet. Behandlingen måste också genomföras med evidensbaserade metoder.

Optima Rehabs multimodala behandling innebär att ett vårdteam med bland annat fysioterapeut och psykolog tillsammans med patienterna kartlägger de faktorer som framkallar stress, så kallade stressorer.

Under behandling, som sker i en stressfri miljö, långt från vardagens krav, fokuserar vi på hur deltagaren kan hantera dessa stressorer. Det gör vi genom samtal, både enskilt och i grupp samt genom att deltagarna tillsammans med en terapeut får göra stresstester.

Rehabiliteringsprogrammet är intensivt och ges på en anläggning i Spanien. Den följs sedan upp hemma i Sverige av välutbildad personal som ser till att den handlingsplan som tagits fram verkligen genomförs.

Fler i arbete efter rehab på internat

I en studie som gjordes vid Karolinska Institutet, Enheten för rehabiliteringsmedicin, och som publicerades i Läkartidningen nr 21, 17 maj 2019, visar på en betydande skillnad mellan de som fått rehabilitering i internatform jämfört med en kontrollgrupp som genomgått traditionell stressrehabilitering. Efter ett år var 74 procent av de som fått internatrehabilitering med fokus på sin arbetssituation tillbaka i arbete jämfört 58 procent av de som fått traditionell stressrehabilitering.