Rehabilitering utomlands med oss

För dig som står inför rehabilitering erbjuder vi både behandlingar och rehabilitering utomlands i ett varmt och skönt klimat vid våra anläggningar i Spanien. Här arbetar utbildade läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, logopeder och annan personal som ger dig individuell behandling utifrån dina förutsättningar. Detta för bästa tänkbara resultat och för en lyckad rehabilitering efter reumatiska eller neurologiska sjukdomar och skador.

Varför satsa på rehabilitering utomlands?

Flera studier visar att rehabilitering utomlands i ett varmt klimat påverkar hälsan och välbefinnandet positivt.

I Läkartidningen 2009 nr 32 redovisas till exempel en självskattningsstudie där bland annat RA-patienter ingått. Patienterna, som kom från olika delar av Sverige, deltog i ett tre veckors individanpassat rehabiliteringsprogram och fick sedan själva skatta sin hälsa och livskvalitet.

Frågorna de fick besvara handlade bland annat om fysisk funktion, smärta, vitalitet, social funktion och psykiskt välbefinnande. Inom alla punkter ansåg deltagarna att deras hälsa och hälsorelaterade livskvalitet hade förbättrats efter rehabiliteringen. De svarade också att förbättringen satt i upp till ett år efter att de kommit hem.

Hur vi arbetar med din rehabilitering

Vi erbjuder intensiv rehabilitering enligt ett kvalificerat och modernt koncept i ett varmt klimat. På vår anläggning finns medicinska team bestående av läkare, fysioterapeut, logoped, hälsopedagog (ibland), neuropsykolog och sjuksköterska.

Behandlingskonceptet består av ett individuellt anpassat rehabiliteringsprogram för dig, vilket läggs upp och skapas tillsammans med dig som deltagare direkt från start.

Utifrån målsättning, behov och önskemål sammanställs ett dagligt program innehållande sjukgymnastbehandling, olika former av träning i grupp; på land, i bassäng och i gym.

För dig med tal- och språksvårigheter erbjuds daglig logopedbehandling och vid problem med kognitiv nedsättning finns tillgång till neuropsykolog och CogMed program för minnesträning.

 

Träning tillsammans med rekreation

Ibland ordnas utflykter i närmiljön samt så ger vi medicinska föreläsningar på anläggningen. Allt sker i en vacker miljö där sociala samvaron tillsammans med sol, värme, medelhavsmat och vänlig spansk personal bidrar till ett optimalt resultat för rehabiliteringen.

Vårt arbete har visat på fina resultat

För utvärdering av våra behandlingsinsatser, för kvalitetssäkring, fortlöpande utveckling och förbättring, har vi sammanställt våra deltagares behandlingsresultat från 7-års verksamhet (vt 2011- ht 2017).

Vi har med olika mätinstrument utvärderat resultatet från 180 deltagare som rehabiliterats hos oss under 224 perioder, många har kommit tillbaka för ytterligare perioder (2-6ggr). Under samtliga rehabiliteringsperioder träffade alla deltagare läkare och fick daglig behandling av sjukgymnast. De flesta hade insatser från en neuropsykolog och mer än hälften logoped behandling. Bassängträning ingick för majoriteten, liksom balans- och sittgrupp. Handträning, CogMed minnesträning och motorisk/kognitiv träning med WII-spel var relevant för ytterligare en stor andel deltagare. Samtlig behandling och träning i rehab programmet utgick ifrån individens problem, behov och önskemål.

Resultaten från våra mätinstrument visar på en statistisk signifikant förbättring i samtliga utfallsmått (p < 0,001). Våra deltagare förbättrades kliniskt signifikant i 13-25% inom områden såsom balans- och gångfunktioner (Berg, TUG, 10m gång, 6MWT). Hälsorelaterad livskvalitet mätt med EQ5D VAS (0-100) visar på en klinisk förbättring med 17%. Huvudsaklig primär diagnos var Stroke hos 78%. Parkinson, MS och TBI. Nedsatt förmåga att använda språket/afasi, förekom hos 32% av strokepatienterna.

Stroke

Har du eller en närstående drabbats av stroke är det viktigt att snabbt komma igång med rehabilitering.

Parkinson

Vår rehabilitering utgår från deltagarens individuella behov, resurser och intressen.

Stress

Vi har utvecklat program som vänder sig till dig med stress och utmattningsrelaterad problematik.